CSDL Doanh Nghiệp

Xây dựng và cập nhật cơ sở dữ liệu về năng lực Doanh nghiệp sản xuất Công nghiệp hỗ trợ và Doanh nghiệp Da giầy.